PRDM PARCZEW S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew

PRDM Parczew Walne Zgromadzenie 2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000043865 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu   spółek   handlowych  zwołuje   Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  na dzień  18 września 2020 roku o godzinie 10°°, które odbędzie się w Parczewie w siedzibie Spółki przy ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew.

I. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku w sprawie podziału zysku.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
  4. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2019,
  5. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2019 rok,
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  7. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. W celu zminimalizowania ryzyka transmisji koronawirusa SARS-COV-2 i z zamiarem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółka zostaną udostępnione płyny do dezynfekcji rąk. Jednocześnie informujemy o obowiązku zachowania odległości 2 metrów od innej osoby oraz korzystaniu z własnej osłony na usta i nos.

Zarząd Spółki

[ Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka PRDM Parczew SA, ul. 11-go listopada 170, 21-200 Parczew (telefon:  833542341) jest Administratorem danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

 • podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
 • firmom inwestycyjnym,
 • sądom powszechnym,
 • innym akcjonariuszom Spółki,
 • kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
 • innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

 • podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
 • firmy inwestycyjne,
 • sądy powszechne,
 • inni akcjonariusze Spółki,
 • kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
 • inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies