PRDM PARCZEW S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew

Dokumenty

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Mając na uwadze treść przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 1., poz. 1798 z późn. zm.), zwanej dalej jako „Ustawa”, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH PARCZEW SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000043865, (dalej jako: „Spółka”), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, najpóźniej jednak do dnia 20 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. 11 LISTOPADA 170, 21-200 Parczew, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi, dlatego konieczne jest osobiste przybycie akcjonariusza.

Jednocześnie Spółka informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Natomiast po dniu o1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 833542341

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies